skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Seymour Leventman xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.

Leventman, Seymour ; Light, Ivan H.

Contemporary Sociology, 05/1973, Vol.2(3), p.318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2064205

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seymour Leventman
  2. Leventman, Seymour
  3. Light, Ivan H.

theo chủ đề:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...