skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Water Waves xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhakebayev, Dauren xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary--gravity waves in the critical regime.(Report)

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, May 25, 2017, Vol.381(20), p.1719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Elsevier (CrossRef)  (1)
 2. HAL (CCSd)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. ScienceDirect (Elsevier)  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mitsotakis, D.
 2. Zhakebayev, Dauren
 3. Zhakebayev, D.
 4. Mitsotakis, Dimitrios
 5. Assylbekuly, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...