skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: an expert survey in six European countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: an expert survey in six European countries

Falla, Abby M. ; Veldhuijzen, Irene K. ; Ahmad, Amena A. ; Levi, Miriam ; Hendrik Richardus, Jan

The European Journal of Public Health, 08/19/2016, p.ckw100 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckw100

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: an expert survey in six European countries

Falla, Abby M ; Veldhuijzen, Irene K ; Ahmad, Amena A ; Levi, Miriam ; Hendrik Richardus, Jan

The European Journal of Public Health, 2017, Vol.27(2), p.302-306 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckw100 ; PMCID: 5444238 ; PMID: 27542982

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: an expert survey in six European countries

Falla, Abby M ; Veldhuijzen, Irene K ; Ahmad, Amena A ; Levi, Miriam ; Hendrik Richardus, Jan

The European Journal of Public Health, 2017, Vol. 27(2), pp.302-306 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckw100

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: an expert survey in six European countries

Falla, Abby M ; Veldhuijzen, Irene K ; Ahmad, Amena A ; Levi, Miriam ; Hendrik Richardus, Jan

European journal of public health, 01 April 2017, Vol.27(2), pp.302-306 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-360X ; PMID: 27542982 Version:1 ; DOI: 10.1093/eurpub/ckw100

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: An expert survey in six European countries

Falla, Abby ; Veldhuijzen, Irene ; Ahmad, Riris ; Levi, Miriam ; Richardus, Jan Hendrik; Department of Public Health

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 11011262

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...