skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of anatomical and spatial distance between responses on response conflict

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Memory & cognition, August 2018, Vol.46(6), pp.994-1009 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-5946 ; PMID: 29777437 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0817-5

Toàn văn sẵn có

2
The impact of anatomical and spatial distance between responses on response conflict
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of anatomical and spatial distance between responses on response conflict

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Memory & Cognition, 8/2018, Vol.46(6), pp.994-1009 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-502X ; E-ISSN: 1532-5946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3758/s13421-018-0817-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of anatomical and spatial distance between responses on response conflict

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Memory & Cognition, 2018, Vol.46(6), pp.994-1009 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0090-502X ; E-ISSN: 1532-5946 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0817-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of anatomical and spatial distance between responses on response conflict

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Memory & Cognition, Aug 2018, Vol.46(6), pp.994-1009 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0090502X ; E-ISSN: 15325946 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0817-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...