skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L

Journal of Visualized Experiments, 2017, Issue 119 [Tạp chí có phản biện]

JoVE Chemistry (Journal of Visualized Experiments)

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

2
High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K. ; Eng, Peter J. ; Stubbs, Joanne E. ; Zhang, Jin S. ; Prakapenka, Vitali B. ; Rivers, Mark L.

Journal of Visualized Experiments, 2017, Issue 119 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Journal of Visualized Experiments, 01 January 2017, Vol.119(119) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1940-087X ; E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L

Journal of visualized experiments : JoVE, 16 January 2017(119) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1940-087X ; PMID: 28117811 Version:1 ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L

Journal of Visualized Experiments : JoVE, 2017(119) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660 ; PMCID: 5352262 ; PMID: 28117811

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...