skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement and generalization of arm motor performance through motor imagery practice

Gentili, R ; Papaxanthis, C ; Pozzo, T

Neuroscience, 2006, Vol.137(3), pp.761-772 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2005.10.013

Truy cập trực tuyến

2
Improvement and generalization of arm motor performance through motor imagery practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement and generalization of arm motor performance through motor imagery practice

Gentili, R. ; Papaxanthis, C. ; Pozzo, T.

Neuroscience, 1/2006, Vol.137(3), pp.761-772 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.10.013

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement and generalization of arm motor performance through motor imagery practice

Gentili, R ; Papaxanthis, C ; Pozzo, T

Neuroscience, February 2006, Vol.137(3), pp.761-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0306-4522 ; PMID: 16338093 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...