skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L ; Mauris, G ; Haurat, A ; Foulloy, L

Computers in Industry, 2000, Vol.43(3), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/S0166-3615(00)00070-1

Truy cập trực tuyến

2
Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L. ; Mauris, G. ; Haurat, A. ; Foulloy, L.

Computers in Industry, 12/2000, Vol.43(3), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01663615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-3615(00)00070-1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L ; Mauris, G ; Haurat, A ; Foulloy, L

Computers in Industry, Dec 2000, Vol.43(3), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01663615 ; E-ISSN: 18726194

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L. ; Mauris, G. ; Haurat, A. ; Foulloy, L.

Computers in Industry, Dec, 2000, Vol.43(3), p.211(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0166-3615

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...