skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the Friendly Skies: Investigating Information Exchange among Twitter Users about Airlines

Sreenivasan, Nirupama Dharmavaram ; Lee, Chei Sian ; Goh, Dion Hoe-Lian

Program : electronic library and information systems, 2012, Vol.46(1), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the friendly skies; Investigating information exchange among Twitter users about airlines

Nirupama Dharmavaram Sreenivasan ; Chei Sian Lee ; Dion Hoe-Lian Goh

Program: electronic library and information systems, 2012, Vol.46(1), p.21-42 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the friendly skies

Nirupama Dharmavaram Sreenivasan

Program, 2012, Vol.46(1), pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00330337 ; E-ISSN: 17587301 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the friendly skies

Dharmavaram Sreenivasan, Nirupama ; Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Program, 10 February 2012, Vol.46(1), pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

5
Tweeting the friendly skies: Investigating information exchange among Twitter users about airlines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the friendly skies: Investigating information exchange among Twitter users about airlines

Dharmavaram Sreenivasan, Nirupama ; Sian Lee, Chei ; Hoe‐Lian Goh, Dion

Program, 02/10/2012, Vol.46(1), pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 0033-0337 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...