skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural determinants of tobacco vein mottling virus protease substrate specificity

Sun, Ping ; Austin, Brian P ; Tozer, Jozsef ; Waugh, David; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Protein Sci, 28 October 2010, Vol.19((11) ; 11, 2010) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1002/pro.506

Toàn văn sẵn có

2
Structural determinants of tobacco vein mottling virus protease substrate specificity: Structure of TVMV Protease/Substrate Complex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural determinants of tobacco vein mottling virus protease substrate specificity: Structure of TVMV Protease/Substrate Complex

Sun, Ping ; Austin, Brian P. ; Tözsér, József ; Waugh, David S.

Protein Science, 11/2010, Vol.19(11), pp.2240-2251 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pro.506

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural determinants of tobacco vein mottling virus protease substrate specificity

Sun, Ping ; Austin, Brian P. ; Tözsér, József ; Waugh, David S.

Protein Science, November 2010, Vol.19(11), pp.2240-2251 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0961-8368 ; E-ISSN: 1469-896X ; DOI: 10.1002/pro.506

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural determinants of tobacco vein mottling virus protease substrate specificity

Sun, Ping ; Austin, Brian P ; Tözsér, József ; Waugh, David S

Protein science : a publication of the Protein Society, November 2010, Vol.19(11), pp.2240-51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-896X ; PMID: 20862670 Version:1 ; DOI: 10.1002/pro.506

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural determinants of tobacco vein mottling virus protease substrate specificity

Sun, Ping ; Austin, Brian P ; Tozser, Jozsef ; Waugh, David; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Protein Sci, 09 August 2011, Vol.19((11) ; 11, 2010) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1002/pro.506

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...