skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multiethnic Regionalisms in Southeastern Europe: Statehood Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiethnic Regionalisms in Southeastern Europe: Statehood Alternatives

Stjepanović, Dejan

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-1-137-58584-4 ; E-ISBN: 978-1-137-58585-1 ; DOI: 10.1057/978-1-137-58585-1

Toàn văn không sẵn có

2
Multiethnic Regionalisms in Southeastern Europe: Statehood Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiethnic Regionalisms in Southeastern Europe: Statehood Alternatives

Stjepanović, Dejan; Keating, Michael (Editor) ; Schakel, Arjan H (Editor) ; Tatham, Michaël (Editor)

Comparative Territorial Politics

SpringerLink Books

ISBN: 9781137585844 ; ISBN: 1137585846 ; E-ISBN: 9781137585851 ; E-ISBN: 1137585854 ; DOI: 10.1057/978-1-137-58585-1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...