skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Mineralogie von Eisenablagerungen und deren Rolle in Metallrückhaltevermögen auf einem durch saures Grubenwasser belasteten Gelände in Indien ; Mineralogía de los precipitados de hierro y su rol en la retención de metales en un drenaje ácido de minas en India ; 印度酸性矿山废水中富铁沉淀物的矿物学特征及其金属阻滞作用
Mineralogy of Fe-Precipitates and Their Role in Metal Retention from an Acid Mine Drainage Site in India

Sahoo, P. ; Tripathy, S. ; Panigrahi, M. ; Equeenuddin, Sk.

Mine Water and the Environment, 2012, Vol.31(4), pp.344-352 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-012-0203-7

Toàn văn sẵn có

2
Mineralogy of Fe-Precipitates and Their Role in Metal Retention from an Acid Mine Drainage Site in India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineralogy of Fe-Precipitates and Their Role in Metal Retention from an Acid Mine Drainage Site in India

Sahoo, P. K. ; Tripathy, S. ; Panigrahi, M. K. ; Equeenuddin, Sk. Md.

Mine Water and the Environment, 12/2012, Vol.31(4), pp.344-352 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10230-012-0203-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineralogy of Fe-Precipitates and Their Role in Metal Retention from an Acid Mine Drainage Site in India.(Report)

Sahoo, P. K. ; Tripathy, S. ; Panigrahi, M. K. ; Equeenuddin, Sk. Md.

Mine Water and the Environment, Dec, 2012, Vol.31(4), p.344(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1025-9112

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...