skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper and chromium electrodialytic migration in CCA-treated timber waste

Virkutyte , J. ; Velizarova , E. ; Ribeiro , A.B. ; Sillanpaa , M.

Water, air, and soil pollution, 2005, Vol.160(1), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper and Chromium Electrodialytic Migration in CCA-Treated Timber Waste

Virkutyte, Jurate ; Velizarova, Emiliya ; Ribeiro, Alexandra ; SillanpÄÄ, Mika

Water, Air, and Soil Pollution, 2005, Vol.160(1), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-3427-3

Toàn văn sẵn có

3
Copper and Chromium Electrodialytic Migration in CCA-Treated Timber Waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper and Chromium Electrodialytic Migration in CCA-Treated Timber Waste

Virkutyte, Jurate ; Velizarova, Emiliya ; Ribeiro, Alexandra B. ; Sillanpää, Mika

Water, Air, and Soil Pollution, 1/2005, Vol.160(1-4), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-005-3427-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper and Chromium Electrodialytic Migration in CCA-Treated Timber Waste

Virkutyte, Jurate ; Velizarova, Emiliya ; Ribeiro, Alexandra ; Sillanpää, Mika

Water, Air and Soil Pollution, Jan 2005, Vol.160(1-4), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-3427-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...