skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Impulsivity, eating behaviour and performance on a delay discounting task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impulsivity, eating behaviour and performance on a delay discounting task

Price, M. ; Lee, M.D. ; Higgs, S.

Appetite, 10/2012, Vol.59(2), p.633 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2012.05.094

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impulsivity, eating behaviour and performance on a delay discounting task

Price, M. ; Lee, M.D. ; Higgs, S.

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.633-633 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.094

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impulsivity, eating behaviour and performance on a delay discounting task

Price, M. ; Lee, M.D. ; Higgs, S.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.633 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.094

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...