skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining the boundaries of the nation: Politics and the development of ideas on minority rights

Deets, Stephen

East European Politics and Societies, Summer, 2006, Vol.20(3), p.419(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0888-3254

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining the Boundaries of the Nation: Politics and the Development of Ideas on Minority Rights

Deets, Stephen

East European Politics & Societies, August 2006, Vol.20(3), pp.419-446 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325406290305

Toàn văn không sẵn có

3
Reimagining the Boundaries of the Nation: Politics and the Development of Ideas on Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining the Boundaries of the Nation: Politics and the Development of Ideas on Minority Rights

Deets, Stephen

East European Politics and Societies: and Cultures, 08/2006, Vol.20(3), pp.419-446 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0888325406290305

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...