skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road to Reunification? Unitary Korean Nationalism in South Korean Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games

Lee, Jung Woo ; Maguire, Joseph

Sociology, October 2011, Vol.45(5), pp.848-867 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038511413429

Toàn văn sẵn có

2
Road to Reunification? Unitary Korean Nationalism in South Korean Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road to Reunification? Unitary Korean Nationalism in South Korean Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games

Lee, Jung Woo ; Maguire, Joseph

Sociology, 10/2011, Vol.45(5), pp.848-867 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0038038511413429

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road to Reunification? Unitary Korean Nationalism in South Korean Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games

Lee, Jung ; Maguire, Joseph

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Oct 2011, p.848 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road to reunification? unitary Korean nationalism in South Korean media coverage of the 2004 athens Olympic Games

Jung Woo Lee ; Maguire, Joseph

Sociology, Oct, 2011, Vol.45(5), p.848-867 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...