skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests

Bodart, François ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, 12/2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/isre.12.4.384.9702

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests

Information Systems Research, 2001, Vol.12(4), p.384-405 [Tạp chí có phản biện]

INFORMS Journals

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.12.4.384.9702

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should optional properties be used in conceptual modelling? A theory and three empirical tests

Bodart, Francois ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, Dec, 2001, Vol.12(4), p.384(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-7047

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests

Bodart, François ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, 1 December 2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests

Bodart, François ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, 1 December 2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should optional properties be used in conceptual modelling? A theory and three empirical tests

Bodart, Francois ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, Dec 2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests

Bodart, François ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, 1 December 2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...