skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Međunarodna konferencija Hrvatskoga sociološkog društva »Clash of Civilisations in the 21st Century«

Gregurović, Margareta

Revija za sociologiju, 2015, Vol.45(3), pp.314-319 [Tạp chí có phản biện]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

ISSN: 0350-154X ; E-ISSN: 1846-7954

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medunarodna konferencija Hrvatskoga socioloskog drustva »Clash of Civilisations in the 21st Century«

Gregurovic, Margareta

Revija za Sociologiju, pp.314-319 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0350154X ; E-ISSN: 18467954 ; DOI: 10.5613/rzs.45.3.5

Toàn văn sẵn có

3
Međunarodna konferencija Hrvatskoga sociološkog društva »Clash of Civilisations in the 21st Century«
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Međunarodna konferencija Hrvatskoga sociološkog društva »Clash of Civilisations in the 21st Century«

Gregurović, Margareta

Revija za sociologiju, 05/2016, Vol.45(3) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0350154X ; E-ISSN: 18467954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5613/rzs.45.3.5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Međunarodna konferencija Hrvatskoga sociološkog društva »Clash of Civilisations in the 21st Century«

Margareta Gregurović

Revija za Sociologiju, 01 May 2016, Vol.45(3), pp.314-319 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0350-154X ; E-ISSN: 1846-7954 ; DOI: 10.5613/rzs.45.3.5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...