skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J P

PloS one, 2011, Vol.6(9), pp.e22594 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21949676 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Ranwez , Vincent ; Harispe , Sébastien ; Douzery , Emmanuel J.P.

Plos One, 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Vincent Ranwez ; Sébastien Harispe ; Frédéric Delsuc ; Emmanuel J P Douzery

PLoS ONE, 01 January 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel

PLoS One, Sep 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons.(Research Article)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sebastien ; Delsuc, Frederic ; Douzery, Emmanuel J. P.

PLoS ONE, Sept 16, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P; Murphy, William J. (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594 ; PMCID: 3174933 ; PMID: 21949676

Toàn văn sẵn có

7
MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P.; Murphy, William J.

PLoS ONE, 9/16/2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J.P

PLoS ONE, 16 September 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons.(Research Article)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sebastien ; Delsuc, Frederic ; Douzery, Emmanuel J. P.

PLoS ONE, Sept 16, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J.P

PLoS ONE, 16 September 2011, Vol.6(9) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons (MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P; Murphy, William J. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...