skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived Competence and Self-Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudino, Kimberly J ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, 1999, Vol.70(6), p.1283 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived competence and self-worth during adolescence: a longitudinal behavioral genetic study

Mcguire, S ; Manke, B ; Saudino, K J ; Reiss, D ; Hetherington, E M ; Plomin, R

Child development, 1999, Vol.70(6), pp.1283-96 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 10621957 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived Competence and Self‐Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudino, Kimberly J. ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, November 1999, Vol.70(6), pp.1283-1296 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/1467-8624.00094

Toàn văn sẵn có

4
Perceived Competence and Self-Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived Competence and Self-Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudino, Kimberly J. ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, 11/1999, Vol.70(6), pp.1283-1296 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00094

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived Competence and Self-Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study.(Statistical Data Included)

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudin, Kimberly J. ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, Nov-Dec, 1999, Vol.70(6), p.1283(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived Competence and Self-Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study.(Statistical Data Included)

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudin, Kimberly J. ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, Nov-Dec, 1999, Vol.70(6), p.1283(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...