skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism, (Dis)simulation, and the Politics of Science in Québec's Forest Crisis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, (Dis)simulation, and the Politics of Science in Québec's Forest Crisis

Nobert, Sébastien

Annals of the Association of American Geographers, 11/2013, Vol.103(6), pp.1332-1347 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00045608.2013.832106

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, (Dis)simulation, and the Politics of Science in Québec's Forest Crisis

Nobert, Sébastien

Annals of the Association of American Geographers, 01 November 2013, Vol.103(6), pp.1332-1347 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2013.832106

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...