skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific deletion of AMP-activated protein kinase (α1AMPK) in murine oocytes alters junctional protein expression and mitochondrial physiology

Bertoldo, Michael J ; Guibert, Edith ; Faure, Mélanie ; Rame, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific deletion of AMP-activated protein kinase (α1AMPK) in murine oocytes alters junctional protein expression and mitochondrial physiology

Bertoldo, Michael J ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Ramé, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal

PloS one, 2015, Vol.10(3), pp.e0119680 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25767884 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific deletion of AMP-activated protein kinase (α1AMPK) in murine oocytes alters junctional protein expression and mitochondrial physiology

Michael J Bertoldo ; Edith Guibert ; Melanie Faure ; Christelle Ramé ; Marc Foretz ; Benoit Viollet ; Joëlle Dupont ; Pascal Froment

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0119680 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase (α1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael J ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Ramé, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal; Bos, Mireille (Editor)

PLoS ONE, March 2015, Vol.10(3), p.e0119680 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase (α1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Ramé, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal

PLoS One, Mar 2015, p.e0119680 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

6
Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase (α1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase (α1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael J. ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Ramé, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal; Sun, Qing-Yuan

PLOS ONE, 3/13/2015, Vol.10(3), p.e0119680 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase (α1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael J ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Ramé, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal; Sun, Qing-Yuan (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680 ; PMCID: 4359026 ; PMID: 25767884

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase ([alpha]1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael J. ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Rame, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joelle ; Froment, Pascal

PLoS ONE, March 13, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Deletion of AMP-Activated Protein Kinase ([alpha]1AMPK) in Murine Oocytes Alters Junctional Protein Expression and Mitochondrial Physiology

Bertoldo, Michael J. ; Guibert, Edith ; Faure, Melanie ; Rame, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joelle ; Froment, Pascal

PLoS ONE, March 13, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...