skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO

Alexandre Faria ; Ana Lucia Guedes ; Sergio Wanderley

RAE: Revista de Administração de Empresas, 01 February 2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0034-7590 ; E-ISSN: 1676-5648

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO/Rescuing the international governance-management nexus: for a new order in management/Rescatando el nexo gobierno-gestión internacional: por un nuevo orden en gestión

Faria, Alexandre ; Guedes, Ana ; Wanderley, Sergio

Revista de Administração de Empresas, Mar/Apr 2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00347590

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing the international governance-management nexus: for a new order in management/Resgatando o nexo governancagestao internacional: por uma nova ordem em gestao/Rescatando el nexo gobierno-gestion internacional: por un nuevo orden en gestion.(texto en portugues)(Ensayo)

Faria, Alexandre ; Guedes, Ana Lucia ; Wanderley, Sergio

RAE, 2015, Vol.55(2), p.139(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-7590 ; DOI: 10.1590/S0034-759020150204

Toàn văn sẵn có

4
RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO

Faria, Alexandre ; Guedes, ANA Lucia ; Wanderley, Sergio

Revista de Administração de Empresas, 04/2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0034-7590 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020150204

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO

Faria, Alexandre ; Guedes, ANA Lucia ; Wanderley, Sergio

Revista de Administração de Empresas, 01 April 2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 2178-938X ; DOI: 10.1590/S0034-759020150204

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...