skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The parallel diplomacy and the International Relations of the regions

Zidane Zeraoiu

Desafios, Jan-Jun 2011, Vol.23(1), p.56 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The parallel diplomacy and the International Relations of the regions

Zidane Zeraoiu

Desafíos, 01 July 2011, Vol.23(1), pp.56-96 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...