skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Also Received

The Cambridge Law Journal, 1 January 1953, Vol.11(3), pp.509-516 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00081973 ; E-ISSN: 14692139

Toàn văn sẵn có

2
Books also Received
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books also Received

The Cambridge Law Journal, 11/1953, Vol.11(3), pp.509-516 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0008-1973 ; E-ISSN: 1469-2139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S000819730000670X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books also Received

The Cambridge Law Journal, 1953, Vol.11(3), pp.509-516 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0008-1973 ; E-ISSN: 1469-2139 ; DOI: 10.1017/S000819730000670X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...