skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Tác giả/ người sáng tác: WANG xóa Nhan đề tạp chí: 土壤圈 xóa Chủ đề: Heavy Metal Ions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions 1 1 Project supported by the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB410808) and the National Natural Science Foundation of China (No. 40401030)

Jiang, Jun ; LI, Cheng-Bao ; Zhao, An-Zhen ; Xu, Ren-Kou ; Wang, Yu-Jun ; Friedman, S.P

Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.718-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60107-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Friedman, S.P
  2. JIANG, J.
  3. Zhao, An-Zhen
  4. LI, Cheng-Bao
  5. XU

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...