skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Nhan đề tạp chí: IEEE Computer Graphics and Applications xóa Chủ đề: Graphics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sketch-based interface for clothing virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie - Paule ; Hughes, John F.

IEEE Computer Graphics and Applications, Jan-Feb, 2007, Vol.27(1), p.72(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Turquin, Emmanuel
  2. Boissieux, Laurence
  3. Cani, MP
  4. Wither, J.
  5. Hughes, J.F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...