skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A shared world: Christians and Muslims in the early modern Mediterranean

Greene, Molly

ISBN: 6-91095426 ; ISBN: 978-0691095424 ; ISBN: 978-0773564633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The usable past Greek metahistories.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The usable past Greek metahistories.

Brown, K. S. ;Hamilakis, Yannis;

E-ISBN 0739103849 ; E-ISBN 9780739103845 ; E-ISBN 9780739103838

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Thucydides an introduction for the common reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thucydides an introduction for the common reader

Zagorin, Perez

E-ISBN 0691123519 ; E-ISBN 069113880X ; E-ISBN 9780691138800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Genres of Recollection : Archival Poetics and Modern Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genres of Recollection : Archival Poetics and Modern Greece

Papailias, Penelope

E-ISBN: 9781403981462 E-ISBN: 1403981469 DOI: 10.1057/9781403981462 ISBN: 9781403961051 ISBN: 9781403961068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Byzantine matters.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantine matters.

Cameron, Averil

E-ISBN 9780691157634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The New Ottoman Greece in History and Fiction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Ottoman Greece in History and Fiction

Willert, Trine Stauning

Series ISSN: 2523-7985 ; ISBN: 978-3-319-93848-6 ; E-ISBN: 978-3-319-93849-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-93849-3

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Willert, Trine Stauning
  2. Cameron, A.
  3. Papailias, Penelope.
  4. Brown, K. S.
  5. Greene, Molly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...