skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Norris, B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research initiatives for plug-and-play scientific computing

Lois Curfman Mcinnes

Journal of Physics: Conference Series, 2007, Vol.78(1), p.012046 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/78/1/012046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRYOGENIC CONTROLS FOR FERMILAB'S SRF CAVITIES AND TEST FACILITY

Norris, B. ; Bossert, R. ; Klebaner, A. ; Lackey, S. ; Martinez, A. ; Pei, L. ; Soyars, W. ; Sirotenko, V.

Advances In Cryogenic Engineering: Transactions of the Cryogenic Engineering Conference - Cec, Vol. 53, Chattanooga (Tennessee) (16–20 July 2007): AIP Conference Proceedings, 16 March 2008, Vol.985(1), pp.989-996 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0504-2 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2908699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale, multiphysics beam dynamics framework design and applications

J F Amundson

Journal of Physics: Conference Series, 2008, Vol.125(1), p.012001 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/125/1/012001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Norris, B
  2. Dahlgren, Tamara
  3. Ray, Jaideep
  4. Sirotenko, V.
  5. Pei, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...