skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Tác giả/ người sáng tác: Multon, Franck xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using virtual reality to analyze sports performance

Bideau, Benoit ; Kulpa, Richard ; Vignais, Nicolas ; Brault, Sébastien ; Multon, Franck ; Craig, Cathy

IEEE computer graphics and applications, 2010, Vol.30(2), pp.14-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 20650707 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personified and multistate camera motions for first-person navigation in desktop virtual reality

Terziman, Léo ; Marchal, Maud ; Multon, Franck ; Arnaldi, Bruno ; Lécuyer, Anatole

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2013, Vol.19(4), pp.652-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 23428450 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.38

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Multon, Franck
  2. Multon, F.
  3. Brault, Sebastien
  4. Kulpa, R.
  5. Lécuyer, Anatole

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...