skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Image Processing and Interchange: Implementation and Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIEW-Station software and its graphical user interface

Kawai, Tomoaki ; Okazaki, Hiroshi ; Tanaka, Koichiro ; Tamura, Hideyuki

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.311-322

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58416

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

apART: system for the acquisition, processing, archiving, and retrieval of digital images in an open, distributed imaging environment

Schneider, Uwe ; Strack, Ruediger

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.288-298

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58414

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open environment for image processing and software development

Rasure, John R ; Young, Mark

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.300-310

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58415

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

LaboImage: portable window-based environment for research in image processing and analysis

Jacot-Descombes, Alain ; Rupp, Marianne ; Pun, Thierry

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.331-340

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58418

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression language for the specification and implementation of imaging algorithms

Hatfield, Donald J ; Miner, Richard A ; Fitzgerald, Steven

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.170-179

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58405

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...