skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Forward-Looking Justification of Territorial Rights

Angell, Kim

Political Studies, March 2017, Vol.65(1), pp.231-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1177/0032321715619432

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?

Angell, Kim ; Huseby, Robert

Political Research Quarterly, June 2017, Vol.70(2), pp.363-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912917695188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When do past events require explanation? Insights from social psychology

Bruckmüller, Susanne ; Hegarty, Peter ; Teigen, Karl Halvor ; Böhm, Gisela ; Luminet, Olivier

Memory Studies, July 2017, Vol.10(3), pp.261-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-6980 ; E-ISSN: 1750-6999 ; DOI: 10.1177/1750698017701607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States

Wang, Bing ; Christensen, Tom

Administration & Society, July 2017, Vol.49(6), pp.852-881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-3997 ; E-ISSN: 1552-3039 ; DOI: 10.1177/0095399715587522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights through the lens of disability

Skarstad, Kjersti

Netherlands Quarterly of Human Rights, March 2018, Vol.36(1), pp.24-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/0924051917753251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bordered penal populism: When populism and Scandinavian exceptionalism meet

Todd-Kvam, John

Punishment & Society, July 2019, Vol.21(3), pp.295-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-4745 ; E-ISSN: 1741-3095 ; DOI: 10.1177/1462474518757093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Angell, Kim
  2. Angell, K
  3. Huseby, Robert
  4. Skarstad, Kjersti
  5. Hegarty, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...