skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Chủ đề: SAC, Chromium Steels xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation to pearlite from austenitized and recrystallized austenite

Yao, C.K. ; Zhang, Y.M. ; Men, X.Y. ; Zhang, S.Q.

Materials Science and Engineering, October 1986, Vol.83(1), pp.L1-L6

ISSN: 0025-5416 ; DOI: 10.1016/0025-5416(86)90186-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation to pearlite from hot-deformed and austenitized austenite

Yao, C.K. ; Men, X.Y. ; Zhang, Y.M.

Materials Chemistry and Physics, 1987, Vol.16(5), pp.451-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-0584 ; DOI: 10.1016/0254-0584(87)90065-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Men, X.Y
  2. Yao, C.K
  3. Men, X
  4. Zhang, Y.M
  5. Zhang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...