skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Reif, Karlheinz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central and Eastern Euro-barometer 3: Political Disintegration, October-November 1992; Archival Version

Reif, Karlheinz ; Cunningham, George

DOI: 10.3886/ICPSR06106 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR06106.v1 ; Related DOI: 10.1177/1465116505049607 ; Related DOI: 10.1007/s10101-004-0079-5 ; Related DOI: 10.1016/S1053-5357(01)00119-6 ; Related DOI: 10.1007/s001480000037 ; Related DOI: 10.1177/0010414000033009004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central and Eastern Euro-barometer 3: Political Disintegration, October-November 1992; Version 2

Reif, Karlheinz ; Cunningham, George

DOI: 10.3886/ICPSR06106.v2 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR06106.v1 ; Related DOI: 10.1177/1465116505049607 ; Related DOI: 10.1007/s10101-004-0079-5 ; Related DOI: 10.1016/S1053-5357(01)00119-6 ; Related DOI: 10.1007/s001480000037 ; Related DOI: 10.1177/0010414000033009004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central and Eastern Euro-barometer 3: Political Disintegration, October-November 1992; Version 1

Reif, Karlheinz ; Cunningham, George

DOI: 10.3886/ICPSR06106.v1 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR06106.v2 ; Related DOI: 10.1177/1465116505049607 ; Related DOI: 10.1007/s10101-004-0079-5 ; Related DOI: 10.1016/S1053-5357(01)00119-6 ; Related DOI: 10.1007/s001480000037 ; Related DOI: 10.1177/0010414000033009004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reif, Karlheinz
  2. Cunningham, George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...