skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Nhan đề tạp chí: Migration Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The effect of income and immigration policies on international migration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of income and immigration policies on international migration

Ortega, Francesc ; Peri, Giovanni

Migration Studies, 3/2013, 03/01/2013, Vol.1(1), pp.47-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-5838 ; E-ISSN: 2049-5846 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/migration/mns004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peri, G
  2. Ortega, Francesc
  3. Peri, Giovanni
  4. Ortegay, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...