skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Hieu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Semiconductors and Rare Earth Based Materials
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductors and Rare Earth Based Materials

Ammerlaan, C.A.J. ; Bekker, F.F. ; Franse, J.J.M. ; Nguyen, Van Hieu ; Than, Duc Hien

Semiconductors and Rare Earth Based Materials : Lectures given at the International Workshop on Materials Science, 1991, pp.1-390

ISBN: ; DOI: 10.1142/9789814538411

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible light responsive titania-based nanostructures for photocatalytic, photovoltaic and photoelectrochemical applications

Nguyen, Van Hieu ; Nguyen, Bich Ha

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2012, Vol.3(2), p.023001 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/3/2/023001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum theory of plasmon

Nguyen, Van Hieu ; Nguyen, Bich Ha

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2014, Vol.5(2), p.025001 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/5/2/025001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrothermal growth and hydrogen selective sensing of nickel oxide nanowires.(Research Article)

Le Dang, Thi Thanh ; Tonezzer, Matteo ; Nguyen, Van Hieu

Journal of Nanomaterials, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4110 ; DOI: 10.1155/2015/785856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu ; Vu, Dinh Lam

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, Vol.6(3), p.033001 (13pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/6/3/033001

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in research on plasmonic enhancement of photocatalysis

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, Vol.6(4), p.043001 (17pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/6/4/043001

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of highly sensitive and selective H2 gas sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd islands

Van Toan, Nguyen ; Viet Chien, Nguyen ; Van Duy, Nguyen ; Si Hong, Hoang ; Nguyen, Hugo ; Duc Hoa, Nguyen ; Van Hieu, Nguyen

Journal of Hazardous Materials, 15 January 2016, Vol.301, pp.433-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.09.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of gas-sensing characteristics of hydrothermally synthesized WO3 nanorods by surface decoration with Pd nanoparticles

Van Tong, Pham ; Hoa, Nguyen Duc ; Van Duy, Nguyen ; Le, Dang Thi Thanh ; Van Hieu, Nguyen

Sensors & Actuators: B. Chemical, February 2016, Vol.223, pp.453-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2015.09.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in graphene-based optoelectronics, plasmonics and photonics

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2016, Vol.7(1), p.013002 (18pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/7/1/013002

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promising applications of graphene and graphene-based nanostructures

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2016, Vol.7(2), p.023002 (15pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/7/2/023002

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional hexagonal semiconductors beyond graphene

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2016, Vol.7(4), p.043001 (18pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/7/4/043001

Toàn văn không sẵn có

12
Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha; Nguyen, Van Hieu; Vu, Dinh Lam

Scopus; 20436262; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/6/3/033001/meta; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33174

Truy cập trực tuyến

13
Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha; Nguyen, Van Hieu; Vu, Dinh Lam

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27956

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-chip growth of patterned ZnO nanorod sensors with PdO decoration for enhancement of hydrogen-sensing performance

Jiao, Mingzhi ; Van Duy, Nguyen ; Chien, Nguyen Viet ; Hoa, Nguyen Duc ; Van Hieu, Nguyen ; Hjort, Klas ; Nguyen, Hugo

International Journal of Hydrogen Energy, 22 June 2017, Vol.42(25), pp.16294-16304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.05.135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (8)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyen, Van Hieu
 2. Nguyen, Bich Ha
 3. Nguyen, V.H.
 4. Nguyen, Vh
 5. Nguyen, Bh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...