skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 300.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements in and relating to reservoir writing instruments

Fehling Hans Reinhard

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential Instruction System (SIS)

Reichertz, P L ; Courtney, D ; Birznieks, F B

Methods of information in medicine, July 1970, Vol.9(3), pp.182-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2511-705X ; PMID: 21203668 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SWITCHING SYSTEM

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Man and machine in medical electronics

Shaw, Peter

ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 02 December 1972, Vol.6(4), pp.152-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8930 ; E-ISSN: 1558-4569 ; DOI: 10.1145/964961.804985

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PABX-INTERFACE INTERCONNECTION DEVICE

Miller L,Us

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM

Ronkin D,Us ; Schwartz D,Us

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR FLUID COLLECTION AND/OR PARTITIONING

Lawhead C,Us

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning and design of on-line systems for the ultimate user of biomedical information

Blanken, R.R. ; Stern, B.T.

Information Processing and Management, 1975, Vol.11(8), pp.207-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; DOI: 10.1016/0306-4573(75)90018-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAMMABLE CALCULATOR

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controller for digital devices

Oliver; Glenn A ; Krossa; Kenneth D ; Earl; Douglas B

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC DIGITAL DATA PROCESSING SYSTEMS

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTABLE PROGRAMMED CALCULATOR

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPUTER PERFORMANCE MONITORING

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Input/output multiplexer security system

Calle; Jaime ; Griswold; V. Michael

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA ACQUISITION STORAGE AND DISPLAY SYSTEM

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data processing system including a plurality of programmed machines and particularly including a supervisor machine and an object machine

Krossa; Kenneth D ; Earl; Douglas B

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flat panel telephone station set

Meyerle; John Alfons ; Stokes; Rembert Ryan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hunting stand

Campbell; Donald E

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustable carrying case system

Hurst; Billy L

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal television interface

Baer; Ralph H

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 300.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.686)
 2. Toàn văn trực tuyến (297.097)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (37)
 2. 1980đến1989  (1.174)
 3. 1990đến1999  (14.159)
 4. 2000đến2010  (122.615)
 5. Sau 2010  (162.863)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (154.167)
 2. German  (148.283)
 3. French  (33.358)
 4. Chinese  (30.493)
 5. Korean  (7.392)
 6. Japanese  (3.509)
 7. Spanish  (1.254)
 8. Russian  (822)
 9. Portuguese  (563)
 10. Danish  (135)
 11. Finnish  (79)
 12. Italian  (65)
 13. Hebrew  (49)
 14. Dutch  (45)
 15. Norwegian  (43)
 16. Polish  (28)
 17. Ukrainian  (22)
 18. Turkish  (19)
 19. Hungarian  (10)
 20. Greek  (10)
 21. Romanian  (9)
 22. Czech  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, S.
 2. Mundie; Craig J
 3. Clancy; Gerald F
 4. Wallach, Steven J
 5. Schleimer, Stephen I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...