skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: French Historical Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching colonial history through film

Murray, Alison

French Historical Studies, 2002, 2011, Vol.25(1), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-1071 ; E-ISSN: 1527-5493 ; DOI: 10.1215/00161071-25-1-41

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kline, C
  2. Murray, A
  3. Murray, Alison
  4. Kline, Carol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...