skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Hydrogeology Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogéologie du bassin de Kaboul (Afghanistan), partie I: aquifères et hydrologie ; Hidrogeología de la cuenca de Kabul (Afganistán), parte I: acuíferos e hidrogeología ; 喀布尔盆地 (阿富汗) 水文地质, I : 含水层和水文 ; Hidrogeologia da Bacia de Cabul (Afeganistão), parte I: aquíferos e hidrologia
Hydrogeology of the Kabul Basin (Afghanistan), part I: aquifers and hydrology

Houben, Georg ; Niard, Nadege ; Tünnermeier, Torge ; Himmelsbach, Thomas

Hydrogeology Journal, 2009, Vol.17(3), pp.665-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-008-0377-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cycle microbiologique de l’azote à l’interface eau salée - eau douce ; Ciclo del nitrógeno microbiano en la interfase agua dulce - agua salada ; 咸水-淡水界面处微生物作用下的N循环 ; Reciclagem microbiana do azoto na interface água salgada-água doce
Microbial nitrogen cycling at the saltwater–freshwater interface

Santoro, Alyson

Hydrogeology Journal, 2010, Vol.18(1), pp.187-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-009-0526-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Medellín-Azuara, Josué
  2. Lund, Jay
  3. Lund, J.R.
  4. Houben, Georg
  5. Himmelsbach, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...