skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chou, Shihning xóa Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Chủ đề: Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between institutional care and the international adoption of children in Europe.(Report)

Chou, Shihning ; Browne, Kevin

Adoption & Fostering, Spring, 2008, Vol.32(1), p.40(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. IngentaConnect  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chou, Shihning
  2. Browne, Kevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...