skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation policy and international relations: directions for EU diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, Jun 2019, Vol.7(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21954194 ; E-ISSN: 21952248 ; DOI: 10.1186/s40309-019-0156-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protectionism And Nationalism Versus Open Innovation: A Challenge For Europe'S Innovation Diplomacy

Leijten, Jos

DOI: 10.5281/zenodo.581316

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There Something Like Innovation Diplomacy?

Leijten, Jos

DOI: 10.5281/ZENODO.154082

Toàn văn sẵn có

5
The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe

Veugelers, Reinhilde ; Cincera, Michele ; Frietsch, Rainer ; Rammer, Christian ; Schubert, Torben ; Pelle, Anita ; Renda, Andrea ; Montalvo, Carlos ; Leijten, Jos

Intereconomics, 1/2015, Vol.50(1), pp.4-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5346 ; E-ISSN: 1613-964X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10272-015-0521-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the response to the climate change and energy challenge a model for the societal challenges approach to innovation?

Montalvo Corral, Carlos; Leijten, Jos

Intereconomics : review of European economic policy, Vol.50(1), pp. 25-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1613-964X ; DOI: 10.1007/s10272-015-0521-7

Toàn văn sẵn có

7
Social technologies and socialization of research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social technologies and socialization of research

Leijten, Jos

Journal of Science Communication, 2009, Vol.08(03) [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.22323/2.08030305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current policy issues in the governance of the European patent system

Rodriguez, V.F. ; Leijten, Jos ; Scellato, Giuseppe ; Poti, Bianca ; Granstrand, Ove; University of Twente

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Tài nguyên văn bản  (3)
 3. Khác  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leijten, Jos
 2. Leijten, J
 3. Jos Leijten
 4. Frietsch, Rainer
 5. University of Twente

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...