skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism

Bourchier, David M

Journal of Contemporary Asia, 20 October 2019, Vol.49(5), pp.713-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2336 ; E-ISSN: 1752-7554 ; DOI: 10.1080/00472336.2019.1590620

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homegrown foreigners: how Christian nationalism and nativist attitudes impact Muslim civil liberties

Dahab, Ramsey ; Omori, Marisa

Ethnic and Racial Studies, 27 July 2019, Vol.42(10), pp.1727-1746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2018.1506142

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnodoxy, national exceptionalism, and xenophobia: a case study of contemporary Russia

Barry, David

National Identities, 27 May 2019, Vol.21(3), pp.223-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2018.1431876

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“In God We Trust:” The U.S. National Motto and the Contested Concept of Civil Religion

Michael Lienesch

Religions, 01 May 2019, Vol.10(5), p.340 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2077-1444 ; DOI: 10.3390/rel10050340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Covenant, blood, and violence: America at war with itself and others

Peters, Ted

Dialog, March 2019, Vol.58(1), pp.39-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-2033 ; E-ISSN: 1540-6385 ; DOI: 10.1111/dial.12452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is neo- about neo-Hindutva?

Reddy, Deepa S

Contemporary South Asia, 02 October 2018, Vol.26(4), pp.483-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-4935 ; E-ISSN: 1469-364X ; DOI: 10.1080/09584935.2018.1548009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion as nationalism: the religious nationalism of American Christian Zionists

Sturm, Tristan

National Identities, 27 May 2018, Vol.20(3), pp.299-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2016.1255187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INDIAN CONSTITUENT ASSEMBLY AND THE MAKING OF HINDUS AND MUSLIMS IN JAMMU AND KASHMIR

Rai, Mridu

Asian Affairs, 03 April 2018, Vol.49(2), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8374 ; E-ISSN: 1477-1500 ; DOI: 10.1080/03068374.2018.1468659

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNPACKING THE BLASPHEMY LAWS OF PAKISTAN

Rumi, Raza

Asian Affairs, 03 April 2018, Vol.49(2), pp.319-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8374 ; E-ISSN: 1477-1500 ; DOI: 10.1080/03068374.2018.1469338

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

아메리카의 시민 종교는 어떻게 살아 움직이는가?

박영신(Yong-Shin Park)

현상과인식, 2018, Vol.42(2), pp.153-174

ISSN: 1229-3555

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du mysticisme au nationalisme religieux : les ambiguïtés de Sâmiha Ayverdi (1905-1993)

Mignon, Laurent

European journal of Turkish studies, 21 December 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1773-0546

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du mysticisme au nationalisme religieux : les ambiguïtés de Sâmiha Ayverdi (1905-1993)

Laurent Mignon

European Journal of Turkish Studies, 01 December 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1773-0546

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu

Karel Černý

Historicka Sociologie, 01 October 2017, Vol.2009(1), pp.97-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.55

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of American Religious Nationalism.(Book review)

Perry, Seth

The Journal of Religion, 2017, Vol.97(4), p.562(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4189

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Nationalism and Religion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Religion

The Blackwell Companion to the Study of Religion, TOPICS, Chapter 20, p.357-367

ISBN: 9780631232162 ; E-ISBN: 9781405168748 ; DOI: 10.1002/9781405168748.ch20

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partition as Partage

Jain, Kajri

Third Text, 04 May 2017, Vol.31(2-3), pp.187-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8822 ; E-ISSN: 1475-5297 ; DOI: 10.1080/09528822.2017.1381387

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of American Religious Nationalism.(Book review)

Price, Hunter

Journal of the Early Republic, 2017, Vol.37(1), pp.176-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-1275

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of American Religious Nationalism.(Book review)

Schlereth, Eric R.

Journal of Church and State, 2017, Vol.59(2), pp.332-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of American Religious Nationalism.(Book review)

Chamberlain, Ava

Early American Literature, 2017, Vol.52(1), p.206(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-8163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barbarians in India. Tourism as moral contamination

Bloch, Natalia

Annals of Tourism Research, January 2017, Vol.62, pp.64-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2016.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (16)
 2. 1995đến2001  (15)
 3. 2002đến2007  (13)
 4. 2008đến2014  (32)
 5. Sau 2014  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (89)
 2. Korean  (6)
 3. French  (2)
 4. Indonesian  (1)
 5. Italian  (1)
 6. Turkish  (1)
 7. Serbo-Croatian  (1)
 8. Czech  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Juergensmeyer, Mark
 2. Hertzberg, Michael
 3. Chamberlain, Ava
 4. Azegami, Naoki
 5. Barry, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...