skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản Trước1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Ergonomics of Computer Pointing Devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ergonomics of Computer Pointing Devices

Douglas, Sarah A ; Mithal, Anant Kartik; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Advanced Perspectives in Applied Computing,

ISBN: 9781447109174 ; ISBN: 1447109171 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-0917-4

Toàn văn sẵn có

2
Feldbustechnik in Forschung, Entwicklung und Anwendung: Beiträge zur Feldbustagung FeT ’97 in Wien, Österreich, 13.–14. Oktober 1997
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feldbustechnik in Forschung, Entwicklung und Anwendung: Beiträge zur Feldbustagung FeT ’97 in Wien, Österreich, 13.–14. Oktober 1997

Dietrich, Dietmar ; Schweinzer, Herbert; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9783709168813 ; ISBN: 3709168813 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-6881-3

Toàn văn sẵn có

3
Workflow Management Systems for Process Organisations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workflow Management Systems for Process Organisations

Schäl, Thomas; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science, [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783662215746 ; ISBN: 3662215748 ; DOI: 10.1007/978-3-662-21574-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Transforming Organisations Through Groupware: Lotus Notes in Action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming Organisations Through Groupware: Lotus Notes in Action

Lloyd, Peter ; Whitehead, Roger; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9781447130529 ; ISBN: 1447130529 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-3052-9

Toàn văn sẵn có

5
Theorie der neuronalen Netze: Eine systematische Einführung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorie der neuronalen Netze: Eine systematische Einführung

Rojas, Raúl; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Springer-Lehrbuch,

ISBN: 9783642612312 ; ISBN: 3642612318 ; DOI: 10.1007/978-3-642-61231-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Multimedia Interface Design in Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Interface Design in Education

Edwards, Alistair D. N ; Holland, Simon; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

NATO ASI Series, Computer and Systems Sciences ;

ISBN: 9783642581267 ; ISBN: 3642581269 ; DOI: 10.1007/978-3-642-58126-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...