skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activity-centric computing systems

Bardram, Jakob ; Jeuris, Steven ; Tell, Paolo ; Houben, Steven ; Voida, Stephen

Communications of the ACM, 24 July 2019, Vol.62(8), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3325901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I don't understand my car

Monroe, Don

Communications of the ACM, 24 July 2019, Vol.62(8), pp.18-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3339473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital nudging: guiding online user choices through interface design

Schneider, Christoph ; Weinmann, Markus ; Vom Brocke, Jan

Communications of the ACM, 25 June 2018, Vol.61(7), pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3213765

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical Perspective: Naiad

Gehrke, Johannes

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2016, Vol.59(10), p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of change: why reactivity matters

Medeiros, Andre

Communications of the ACM, 22 September 2016, Vol.59(10), pp.42-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2948989

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Riding and Thriving on the API Hype Cycle

Vukovic, Maja ; Laredo, Jim ; Muthusamy, Vinod ; Slominski, Aleksander ; Vaculin, Roman ; Tan, Wei ; Naik, Vijay ; Silva-Lepe, Ignacio ; Kumar, Arun ; Srivastava, Biplav ; Branch, Joel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2016, Vol.59(3), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Q&A: A Graphics and Hypertext Innovator

Hoffmann, Leah

Communications of the ACM, 25 February 2016, Vol.59(3), pp.120-ff [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2875057

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Componentizing the web

Savage, Taylor

Communications of the ACM, 23 October 2015, Vol.58(11), pp.55-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2814338

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaScript and the Netflix user interface

Liu, Alex

Communications of the ACM, 27 October 2014, Vol.57(11), pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2669482

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading News with Maps by Exploiting Spatial Synonyms

Samet, Hanan ; Sankaranarayanan, Jagan ; Lieberman, Michael ; Adelfio, Marco ; Fruin, Brendan ; Lotkowski, Jack ; Panozzo, Daniele ; Sperling, Jon ; Teitler, Benjamin

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2014, Vol.57(10), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible programming

Cerf, Vinton

Communications of the ACM, 01 July 2014, Vol.57(7), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2631185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentradar: search user interface that anticipates user's search intents

Ruotsalo, Tuukka ; Peltonen, Jaakko ; Eugster, Manuel ; Glowacka, Dorota ; Reijonen, Aki ; Jacucci, Giulio ; Myllymäki, Petri ; Kaski, Samuel

CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 26 April 2014, pp.455-458 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9781450324748 ; ISBN: 1450324746 ; DOI: 10.1145/2559206.2574807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and privacy for augmented reality systems

Roesner, Franziska ; Kohno, Tadayoshi ; Molnar, David

Communications of the ACM, 01 April 2014, Vol.57(4), pp.88-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2580723.2580730

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control without controllers

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 November 2012, Vol.55(11), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2366316.2366322

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching the village: models and methods for social search

Horowitz, Damon ; Kamvar, Sepandar

Communications of the ACM, 01 April 2012, Vol.55(4), pp.111-118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2133806.2133830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic topic models

Blei, David

Communications of the ACM, 01 April 2012, Vol.55(4), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2133806.2133826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfaces for the ordinary user: can we hide too much?

Olsen, Kai ; Malizia, Alessio

Communications of the ACM, 01 January 2012, Vol.55(1), pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2063176.2063192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Natural' search user interfaces

Hearst, Marti

Communications of the ACM, 01 November 2011, Vol.54(11), pp.60-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2018396.2018414

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fumbling the Future

Vardi, Moshe

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2011, p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software development with code maps

Deline, Robert ; Venolia, Gina ; Rowan, Kael

Communications of the ACM, 01 August 2010, Vol.53(8), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1787234.1787250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (9)
 2. 1993đến1998  (20)
 3. 1999đến2004  (38)
 4. 2005đến2011  (11)
 5. Sau 2011  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bickmore, Timothy
 2. Robertson, George
 3. Selker, Ted
 4. Vertegaal, Roel
 5. Shneiderman, Ben

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...