skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.217.177  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ mobile banking ของธนาคารพาณิชย์

สัจจาภรณ์ ไชยเสนา; สุทธิกร กิ่งแก้ว, ที่ปรึกษา

DOI: 10.14457/TU.THE.2017.641

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Web Application and Package Installer to Help Manage Data in Redis

Nattapong Wadthaisong

DOI: 10.14456/jisb.2017.4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกสตัลท์กับแคปท์ช่า : การศึกษาด้านความง่ายต่อผู้ใช้

ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร ; สุทธิเกียรติ มีลาภ

DOI: 10.14456/tstj.2015.26

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ปัจจัยการเลือกใช้ซอฟต์เเวร์บริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนงาน computer forensic กรณีศึกษา: บริษัท ABC

ฉัตรชัย ผังสุวรรณดำรง; จิรพล สังข์โพธิ์, ที่ปรึกษา

DOI: 10.14457/TU.the.2014.17

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ [User interface] /

วรพนธ์ ด่านวิวัฒน์

DOI: 10.14457/CU.the.2007.198

Toàn văn sẵn có

6
Intelligent Systems, Technologies and Applications: Proceedings of ISTA 2018
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Systems, Technologies and Applications: Proceedings of ISTA 2018

Thampi, Sabu M. ; Trajkovic, Ljiljana ; Mitra, Sushmita ; Nagabhushan, P. ; Mukhopadhyay, Jayanta ; Corchado, Juan M. ; Berretti, Stefano ; Mishra, Deepak

Series ISSN: 2194-5357 ; ISBN: 978-981-13-6094-7 ; E-ISBN: 978-981-13-6095-4 ; DOI: 10.1007/978-981-13-6095-4

Toàn văn không sẵn có

7
Advances in Information and Communication: Proceedings of the 2019 Future of Information and Communication Conference (FICC), Volume 1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Information and Communication: Proceedings of the 2019 Future of Information and Communication Conference (FICC), Volume 1

Arai, Kohei ; Bhatia, Rahul

Series ISSN: 2367-3370 ; ISBN: 978-3-030-12387-1 ; E-ISBN: 978-3-030-12388-8 ; DOI: 10.1007/978-3-030-12388-8

Toàn văn không sẵn có

8
Computer Vision Methods for Fast Image Classification and Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Vision Methods for Fast Image Classification and Retrieval

Scherer, Rafał

Series ISSN: 1860-949X ; ISBN: 978-3-030-12194-5 ; E-ISBN: 978-3-030-12195-2 ; DOI: 10.1007/978-3-030-12195-2

Toàn văn không sẵn có

9
The Challenges of the Digital Transformation in Education: Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) - Volume 1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenges of the Digital Transformation in Education: Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) - Volume 1

Auer, Michael E. ; Tsiatsos, Thrasyvoulos

Series ISSN: 2194-5357 ; ISBN: 978-3-030-11931-7 ; E-ISBN: 978-3-030-11932-4 ; DOI: 10.1007/978-3-030-11932-4

Toàn văn không sẵn có

10
Recent Advances in Intelligent Engineering: Volume Dedicated to Imre J. Rudas’ Seventieth Birthday
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances in Intelligent Engineering: Volume Dedicated to Imre J. Rudas’ Seventieth Birthday

Kovács, Levente ; Haidegger, Tamás ; Szakál, Anikó

Series ISSN: 2193-9411 ; ISBN: 978-3-030-14349-7 ; E-ISBN: 978-3-030-14350-3 ; DOI: 10.1007/978-3-030-14350-3

Toàn văn không sẵn có

11
Machine Learning Paradigms: Advances in Learning Analytics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning Paradigms: Advances in Learning Analytics

Virvou, Maria ; Alepis, Efthimios ; Tsihrintzis, George A. ; Jain, Lakhmi C.

Series ISSN: 1868-4394 ; ISBN: 978-3-030-13742-7 ; E-ISBN: 978-3-030-13743-4 ; DOI: 10.1007/978-3-030-13743-4

Toàn văn không sẵn có

12
Automation 2019: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation 2019: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques

Szewczyk, Roman ; Zieliński, Cezary ; Kaliczyńska, Małgorzata

Series ISSN: 2194-5357 ; ISBN: 978-3-030-13272-9 ; E-ISBN: 978-3-030-13273-6 ; DOI: 10.1007/978-3-030-13273-6

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-based drug repurposing tools: a survey

Sam, Elizabeth ; Athri, Prashanth

Briefings in bioinformatics, 18 January 2019, Vol.20(1), pp.299-316 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-4054 ; PMID: 29028878 Version:1 ; DOI: 10.1093/bib/bbx125

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrared bundle adjusting and clustering method for head-mounted display and Leap Motion calibration

Park, San ; Cho, Seoungjae ; Park, Jisun ; Huang, Kaisi ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, 2019, Vol.9(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-019-0169-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A symbolic model checking approach in formal verification of distributed systems

Souri, Alireza ; Rahmani, Amir ; Navimipour, Nima ; Rezaei, Reza

Human-centric Computing and Information Sciences, 2019, Vol.9(1), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-019-0165-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
User activity recognition system to improve the performance of environmental control interfaces: a pilot study with patients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User activity recognition system to improve the performance of environmental control interfaces: a pilot study with patients

Bertomeu-Motos, Arturo ; Ezquerro, Santiago ; Barios, Juan A. ; Lledó, Luis D. ; Domingo, Sergio ; Nann, Marius ; Martin, Suzanne ; Soekadar, Surjo R. ; Garcia-Aracil, Nicolas

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 12/2019, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1743-0003 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12984-018-0477-5

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phishing page detection via learning classifiers from page layout feature

Mao, Jian ; Bian, Jingdong ; Tian, Wenqian ; Zhu, Shishi ; Wei, Tao ; Li, Aili ; Liang, Zhenkai

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2019, Vol.2019(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/s13638-019-1361-0

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compatibility enhancement and performance measurement for socket interface with PCIe interconnections

Shim, Cheol ; Shinde, Rupali ; Choi, Min

Human-centric Computing and Information Sciences, 2019, Vol.9(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-019-0170-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and development methodologies of Kkongalmon, a location-based augmented reality game using mobile geographic information

Youm, DongHyun ; Seo, SangHyun ; Kim, Jung-Yoon

EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2019, Vol.2019(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-5281 ; DOI: 10.1186/s13640-018-0395-2

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IoT + AR: pervasive and augmented environments for “Digi-log” shopping experience

Jo, Dongsik ; Kim, Gerard

Human-centric Computing and Information Sciences, 2019, Vol.9(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-018-0162-5

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.217.177  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (482)
 2. 1966đến1978  (2.948)
 3. 1979đến1991  (59.833)
 4. 1992đến2005  (332.307)
 5. Sau 2005  (817.487)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (946.861)
 2. German  (150.354)
 3. French  (35.570)
 4. Chinese  (32.109)
 5. Korean  (13.251)
 6. Japanese  (5.532)
 7. Spanish  (2.344)
 8. Portuguese  (1.337)
 9. Russian  (951)
 10. Norwegian  (304)
 11. Italian  (214)
 12. Czech  (199)
 13. Danish  (162)
 14. Finnish  (86)
 15. Dutch  (72)
 16. Lithuanian  (58)
 17. Polish  (55)
 18. Hebrew  (52)
 19. Turkish  (45)
 20. Persian  (31)
 21. Bokmål, Norwegian  (28)
 22. Ukrainian  (24)
 23. Hungarian  (21)
 24. Romanian  (21)
 25. Greek  (14)
 26. Slovak  (12)
 27. Arabic  (11)
 28. Thai  (1)
 29. Icelandic  (1)
 30. Malay  (1)
 31. Basque  (1)
 32. Serbo-Croatian  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Taylor, James
 2. Adriaansen, Tony
 3. Afgan, Enis
 4. Hauser, Peter C.;
 5. Lonie, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...