skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34.300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Mobile Navigation Program in Colorectal Cancer Patients based on Uncertainty Theory

Kim, Kyengjin ; Park, Wanju

Journal of Korean Academy of Nursing, June 2019, Vol.49(3), pp.274-285 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2093-758X ; PMID: 31266924 Version:1 ; DOI: 10.4040/jkan.2019.49.3.274

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VÊTEMENT CONVERTIBLE EN SIÈGE DE VOITURE
카시트 변형이 가능한 의류
GARMENT CONVERTIBLE TO CAR SEAT

Baik, Sunhye ; Koh, Younghun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

보행자용 네비게이션 방법 및 시스템
NAVIGATION METHOD AND SYSTEM FOR PEDESTRIAN

Lee, Ji Min ; Kim,Hye

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

관성항법장치의 고도 보정 방법 및 장치
The Method and apparatus of altitude aiding of the inertial navigation system

Sung Chang Ky ; Lee In Seop

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

향상된 CAF 기법을 이용한 TDOA 및 FDOA의 추정 방법
CAF TDOA FDOA APPARATUS AND METHOD FOR ESTIMATING TDOA AND FDOA USING ENHANCED CAF TECHNIQUE

Kwak Hyungyu ; Song Kyu Ha ; Kim So Yeon ; Kim San Hae ; Jang Chung Su ; Park Jin Oh

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

위상비교 방식을 이용한 2차원 방향탐지 오차 추정 시스템 및 그 방법
2 2-D DIRECTION FINDING ERROR ESTIMATION SYSTEM BASED ON PHASE COMPARISON AND METHOD THEREOF

Chae Myoungho ; Ahn Junil ; Ryu Hongkyun ; Kim Okhyoo ; Song Kyuha

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수중물 판별 장치와 이를 이용한 수중물을 판별하는 방법
APPARATUS AND METHOD FOR CLASSIFYING UNDERWATER OBJECT

Bae Ho Seuk ; Kim Wan Jin ; Kim Woo Shik ; Chung Wookeen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

와이파이 에이피 데이터를 사용한 측위 방법에서의 측위 성능 개선 방법
Method for improving positioning in method for positioning based on Wi-Fi finger-print

Park Min Soo ; Shin Dong Kun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

라이다 장치 및 이를 포함하는 라이다 시스템
LIDAR DEVICE AND SYSTEM COMPRISING THE SAME

Shim Young Bo ; Moon Yeon Kug

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동단말의 연속적인 고정밀 측위 방법
Method of positioning mobile device with seamless high precision scheme

Choi Jeungwon ; Park Joongoo

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수중 물체 탐색 계획 장치와 실행 장치 및 방법
APPARATUS FOR PLANING EXECUTING UNDER WATER OBJECT SEARCH AND METHOD THEREOF

Yu Chanwoo ; Kim Jonghoek ; Kim Minji ; Cho Changbong ; Kim Junghoon

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

커플러 손실 보상 가능한 능동형 GPS 안테나 장치
GPS ACTIVE GPS ANTENNA APPARATUS FOR COUPLER LOSS COMPENSATION

Kim Mi Suk ; Choi Dong Hun ; Kim Jong Seong ; Son Seok Bo

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

라이다 센서를 통해 획득한 해상 데이터의 필터링 장치 및 필터링 방법
Filtering device and filtering method of marine data acquired through LIDAR sensor

Lee Soon Geul ; Won In Sik

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자가 환경시험 가능한 능동형 GPS 안테나 장치 및 시스템
GPS ACTIVE GPS ANTENNA APPARATUS AND SYSTEM CAPABLE OF SELF ENVIRONMENT TEST

Kim Mi Suk ; Choi Dong Hun ; Kim Jong Seong ; Son Seok Bo

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34.300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (54)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (67)
 2. 1996đến2000  (573)
 3. 2001đến2005  (2.836)
 4. 2006đến2011  (6.110)
 5. Sau 2011  (24.714)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (34.153)
 2. Bài báo  (115)
 3. Tài nguyên văn bản  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.824)
 2. French  (1.089)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Jae Young
 2. Park, Seong Ju
 3. Shin, Kyung Chul
 4. Kim, Sang Hyun
 5. Yang, Se Hoon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...