skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Tác giả/ người sáng tác: Urushida, Tsuyoshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roles of mitochondrial fragmentation and reactive oxygen species in mitochondrial dysfunction and myocardial insulin resistance

Watanabe, Tomoyuki ; Saotome, Masao ; Nobuhara, Mamoru ; Sakamoto, Atsushi ; Urushida, Tsuyoshi ; Katoh, Hideki ; Satoh, Hiroshi ; Funaki, Makoto ; Hayashi, Hideharu

Experimental Cell Research, 01 May 2014, Vol.323(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2014.02.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Watanabe, T
  2. Nobuhara, Mamoru
  3. Sakamoto, Atsushi
  4. Hayashi, Hideharu
  5. Urushida, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...