skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2008 xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Markowitz, P xóa Nhan đề tạp chí: Science (New York, N.Y.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing Cold Dense Nuclear Matter

Subedi , R. ; Shneor , R. ; Monaghan , P. ; Anderson , B.D. ; Aniol , K. ; Annand , J. ; Arrington , J. ; Benaoum , H. ; Benmokhtar , F. ; Boeglin , W. ; Chen , J.-P. ; Choi , Seonho ; Cisbani , E. ; Craver , B. ; Frullani , S. ; Garibaldi , F. ; Gilad , S. ; Gilman , R. ; Glamazdin , O. ; Hansen , J.-O. ; Higinbotham , D.W. ; Holmstrom , T. ; Ibrahim , H. ; Igarashi , R. ; De Jager , C.W. ; Jans , E. ; Jiang , X. ; Kaufman , L.J. ; Kelleher , A. ; Kolarkar , A. ; Kumbartzki , G. ; Lerose , J.J. ; Lindgren , R. ; Liyanage , N. ; Margaziotis , D.J. ; Markowitz , P. ; Marrone , S. ; Mazouz , M. ; Meekins , D. ; Michaels , R. ; Moffit , B. ; Perdrisat , C.F. ; Piasetzky , E. ; Potokar , M. ; Punjabi , V. ; Qiang , Y. ; Reinhold , J. ; Ron , G. ; Rosner , G. ; Saha , A. ; Sawatzky , B. ; Shahinyan , A. ; Širca , S. ; Slifer , K. ; Solvignon , P. ; Sulkosky , V. ; Urciuoli , G.M. ; Voutier , E. ; Watson , J.W. ; Weinstein , L.B. ; Wojtsekhowski , B. ; Wood , S. ; Zheng , X.-C. ; Zhu , L.

Science, 2008, Vol.320(5882), pp.1476-1478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saha, A.
  2. Perdrisat, C. F.
  3. Kelleher, A.
  4. Sirca, S.
  5. Michaels, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...