skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity Conservation xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Zhaohui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA binding proteins form a complex to promote differentiation of germline stem cell lineage in Drosophila.(Report)

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. PMC (PubMed Central)  (1)
 2. SciELO Costa Rica  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geng, Qing
 2. Geng, Q.
 3. Zhao, Shaowei
 4. Chen, Di
 5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...