skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985 ; PMCID: 3527408 ; PMID: 23284840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing the Time Requirement of k-Means Algorithm (Reducing the Time Requirement of k-Means Algorithm)

Osamor, Victor Chukwudi ; Adebiyi, Ezekiel Femi ; Oyelade, Jelilli Olarenwaju ; Doumbia, Seydou; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e49946 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0049946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Differential Evolution Algorithm on Self-Potential Data

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

PLoS One, Dec 2012, p.e51199 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery

Wolf, Bethany J ; Hill, Elizabeth G ; Slate, Elizabeth H ; Neumann, Carola A ; Kistner-Griffin, Emily; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281 ; PMCID: 3493573 ; PMID: 23144812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moment Fitting for Parameter Inference in Repeatedly and Partially Observed Stochastic Biological Models

Kügler, Philipp; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043001 ; PMCID: 3416831 ; PMID: 22900079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital IIR Filters Design Using Differential Evolution Algorithm with a Controllable Probabilistic Population Size

Zhu, Wu ; Fang, Jian-An ; Tang, Yang ; Zhang, Wenbing ; Du, Wei; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040549 ; PMCID: 3394744 ; PMID: 22808191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bourdon, Jérémie
  2. Yin, Minghao
  3. Doumbia, Seydou
  4. Fang, Jian-an
  5. Oyelade, Jelilli Olarenwaju

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...