skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Chủ đề: Electric Communication Technique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

보행자용 네비게이션 방법 및 시스템
NAVIGATION METHOD AND SYSTEM FOR PEDESTRIAN

Lee, Ji Min ; Kim,Hye

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동단말의 연속적인 고정밀 측위 방법
Method of positioning mobile device with seamless high precision scheme

Choi Jeungwon ; Park Joongoo

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

와이파이 에이피 데이터를 사용한 측위 방법에서의 측위 성능 개선 방법
Method for improving positioning in method for positioning based on Wi-Fi finger-print

Park Min Soo ; Shin Dong Kun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비콘을 이용한 위치기반 터널 유고 관리 및 비상통화 시스템
System for tunnel incident management and emergency call based on location using beacons

Park Sang Hyon ; Park Kil Yang ; Park Won Yup

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

음성 명령을 통한 위치 기반 음성 인식 시스템
A Location Based Voice Recognition System Using A Voice Command

Seung Min Baek ; Seung Bae Son

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비행 시간 깊이 감지시 간섭 핸들링

Demirtas Sefa ; Yu Tao ; Yellepeddi Atulya ; Le Dortz Nicolas ; Mathy Charles

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자율주행 지원 장치 및 방법
Device And Method of Automatic Driving Support

SIM Sang Kyun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내 측위 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR INDOOR POSITIONING

Park Yong Wan ; Kang Min Gyu ; Hur Soo Jung ; Son Hee Dong

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내부 구성원에 기초한 동적 지오펜스
DYNAMIC GEOFENCE BASED ON MEMBERS WITHIN

Zises Matthew Scott

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

음파를 이용한 조난 구조 시스템
DISTRESS RESCUE SYSTEM USING SOUND WAVE

Hwang Eui Soon ; Choi Jamie Jang Kook ; Cho Kwang Jin

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

카메라를 이용한 수치 계측 방법
Method for Measuring Numerical Value by using Camera

Ko, Si Ra

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자율주행 차량 및 그 제어 방법
Autonomous vehicle and method of controlling the same

Daegeun Ha ; Sangyol Yoon ; Heedong Choi

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

어군탐지기에서의 수심별 어류유영패턴 분석을 통한 사료 자동 공급방법
Automatic feeding method through the analysis of fish moving pattern in the classified water depth using a fishfinder

Lee Dong Gil ; Yang Yong Su ; Park Mi Seon

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

음향 송수신 장치 및 그 동작방법
Sound transceiver apparatus and the operation method

Oh Taek Hwan ; NAM Jong Geun ; Park Seok Joon ; Baik Hyuk Jae

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

물체 상태 검출 전송 시스템

Takahashi Yukihiro ; Naruse Nobuyasu

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

거리 센서 및 거리 화상 센서

Mase Mitsuhito ; Hiramitsu Jun ; Shimada Akihiro

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자율 주행 차량 내에서 미디어 콘텐츠를 표시하기 위한 시스템 및 방법
SYSTEM AND METHOD FOR PRESENTING MEDIA CONTENTS IN AUTONOMOUS VEHICLES

LI Liyun ; Liu Shaoshan ; Wu Shuang ; Peng James

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chae, Hyukjin
  2. Mase Mitsuhito
  3. Hiramitsu Jun
  4. Shimada Akihiro
  5. Lee, Sangrim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...